zimmermanntel

zimmermann telegram cryptography
git clone git://git.benoneill.xyz/zimmermanntel
Log | Files | Refs | README | LICENSE

example.txt (372B)


   1 Grid:
   2 B2E5RLI9NA1C3D4F6G7H8J0KMOPQSTUVWXYZ
   3 
   4 Message:
   5 FGAFAAAVXADGAVXVADADDVDDDVGAVXVDXDVDDFAFDXGXGDDGAVFDVXVAAFXGDADXVDDXDAVXXVAAAVDAVXDAVVGDDXAVDGDXGXVXVDVFVVAFDXAVAFVXDXVDFDAFXAVVVFAVAFVVVVVADGXVAXAFDGGXFXAFAVVADGDFVFAXVDVXXFDAVXGDVAAFXGDADXVDVFAVAFVFDGAVAFVXVDAXAFDGXDAFAFVAAADGVVVVXVVDDFVVGDVDAVVXDFVDVXDADXAFAAAFAVDFVVVXVDAVFGFGXFDGVVGDDADFFXVXVDDFFDDX
   6 
   7 Axis:
   8 ADFGVX